Informacja o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość


Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać:

pisemnie na adres: BHP TECHNIK Marcin Szymczak, Warszawska 33, 95-010 Stryków


w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bhptechnik.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo zakupioną rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: ul. Warszawska 33, 95-010 Stryków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POBIERZ WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY PDF

Zwroty należy wysyłać na adres:

BHP TECHNIK Marcin Szymczak

95-010 Stryków

Warszawska 33

Telefon: 787153584

NIP 7331339457

                             Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić odesłać tylko w przypadkuchęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
               BHP TECHNIK Marcin Szymczak
                         ul. Warszawska 33
                           95-010 Stryków
                          Nip: 7331339457
                           Tel. 787153584
                         www.bhptechnik.pl
                        biuro@bhptechnik.pl

Ja/My(*) (1)................................................................................. niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniuna stępujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*) (2)...............................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  ...........................................................................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ..................................................................................
– Adres konsumenta(-ów)...............................................................................................
- Numer konta bankowego do zwrotu
..........................................................................................................................................


–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
...............................................................................


– Data ..........................................


(*) - niepotrzebne skreślić
(1) - Imię i nazwisko
(2) - nazwa usługi towaru